Birthday Boy

Happy Birthday to the Birthday boy.
Birthday boy with no Birthday joy.
No Birthday cards, no Birthday toys.
Birthday cake with no Birthday candles.
Birthday wish blown into the wind.
Birthday song sung by strangers.
Happy Birthday. Happy Birthday to me.
Another year to live. Another year to be.

Birthday Boy